.
.
Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa có kết luận phiên họp của Ban Chỉ đạo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.
 
 
Trong đó, đáng chú ý là việc Thủ tướng yêu cầu không tổ chức các vụ, cục phía nam; sáp nhập Vụ Thi đua khen thưởng vào Vụ Tổ chức cán bộ. Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu cơ bản không tổ chức phòng trong vụ, trường hợp cần thành lập phải đáp ứng đủ tiêu chí theo quy định của Chính phủ.
 
Thủ tướng Phạm Minh Chính. HẠ VỸ
Thủ tướng Phạm Minh Chính. HẠ VỸ

 

Các bộ muốn thành lập tổng cục thì (tổng cục) phải đáp ứng các tiêu chí: có đối tượng quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực lớn, phức tạp, quan trọng đối với phát triển KT-XH; chuyên ngành, lĩnh vực cần quản lý tập trung, thống nhất ở T.Ư, trường hợp đặc biệt do Chính phủ xem xét quyết định.

Thủ tướng lưu ý việc triển khai xây dựng dự thảo nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong thời gian qua còn chậm so với kế hoạch đặt ra.
 
Đồng thời khi xây dựng phương án sắp xếp, tổ chức lại của một số đơn vị còn chưa đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc, tiêu chí thành lập, cần được tiếp tục hoàn thiện cho phù hợp hoặc thực hiện đồng bộ với các quy định và theo yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước giữa T.Ư và địa phương.
 
Theo Chí Hiếu (TNO)
 
.