.
.

Đak Đoa ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận

Chủ Nhật, 01/05/2022, 10:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 29-4, Ban Dân vận Huyện ủy Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp với UBND huyện (giai đoạn 2022-2026) về công tác dân vận chính quyền và ký kết chương trình phối hợp về công tác dân vận với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện năm 2022. 
 
 
Theo đó, Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện đã thống nhất về 8 nội dung phối hợp và phân công trách nhiệm rõ ràng cho các đơn vị liên quan. Cụ thể, Ban Dân vận Huyện ủy và UBND huyện phối hợp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận của các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, xã, đưa công tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Cụ thể hóa và thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. 
 
Ban Dân vận Huyện ủy ký kết với UBND huyện về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2022-2026. Ảnh: Anh Huy
Ban Dân vận Huyện ủy ký kết với UBND huyện về công tác dân vận chính quyền giai đoạn 2022-2026. Ảnh: Anh Huy
 
Triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 46/NQ-HĐND, ngày 10-8-2021 của HĐND tỉnh về “Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Gia Lai” gắn với nghị quyết hàng năm của HĐND huyện, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và là nội dung quan trọng trong phối hợp để nâng cao hiệu quả của công tác dân vận. Thực hiện nghiêm quy định về đạo đức công vụ, phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng gắn với việc thực hiện Kế hoạch số 72-KH/HU, ngày 9-11-2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 
 
Đối với chương trình phối hợp giữa 3 lực lượng: Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và Công an huyện năm 2022, các đơn vị thống nhất 7 nội dung chung và 10 nội dung cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác dân vận của lực lượng vũ trang, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII.
 
ANH HUY
 
.